hossein-rounaghi-maleki.co.cchttp://hossein-rounaghi-maleki.co.cc
https://hossein-rounaghi-maleki.co.cc

آموخته ام ، ببینم ندیده ها را ، بشنوم نشنیده ها را ، بدانم ندانسته ها را ، بفهمم دوست داشتن ها و تنفرها را ، تصمیم بگیرم ، عمل کنم و محکم بایستم.

از وبلاگ حسین رونقی ملکی -بابک خرمدین

حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس ۲۵ ساله تبریزی و فعال مبارزه با فیلترینگ به جرم «تهدید امنیت ملی»‌ در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ توسط مزدوران جمهوری اسلامی بازداشت و به ۱۵ سال حبس تعذیری محکوم شده است. او در شرایط غیرانسانی زندان به بیماری حاد کلیه دچار شده و به گواهی پزشک قانونی نیاز به بستری شدن دارد و با اینکه چند بار اعتصاب غذا کرده اما دژخیمان حاکم اجازه ی درمان او در بیمارستان را نمی دهند.

یاد این جان آزاده دربند فاشیسم اسلامی را گرامی می داریم و خواهان آزادی بی قید و شرط حسین رونقی ملکی و تمام زندانیان سیاسی هستیم