سه فیلترشکن جدید برای ۱۶ آذر

این فیلترشکن ها را تازه ساخته ایم و قطعا کار می کنند:

http://16azar.co.cc
و

http://daneshjooday.uni.cc
و
http://iranazar.co.cc


درود بر دانشجویان قهرمان. زنده باد مقاومت مردمی. نابود باد دیکتاتوری ج.ا
فیلترشکن شانزده آذر

فیلترشکن ۱۶ آذر

وقتی اراده می کنیم دیکتاتوری تب می کند. اگر عمل کنیم...
http://16azar.uni.cc